Over de
Mytylschool Roosendaal

Elk kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden

In 1958 werd in West-Brabant door ouders van gehandicapte kinderen een afdeling opgericht van de Bond voor Ouders van Spastische Kinderen (B.O.S.K.). Zij wilden een onderwijsmogelijkheid creëren voor hun kinderen in hun eigen regio. De toestemming voor de oprichting van de Mytylschool in Roosendaal werd verleend in 1962. Op 1 juni 1962 startte de school onder de naam St. Ignatius in de Laan van Brabant.

Omdat het aantal leerlingen groeide, werd dit gebouw al snel te klein. De eerste steen voor een nieuw gebouw werd gelegd op 13 juni 1975 aan de Gezellelaan 13 te Roosendaal. In verschillende fasen is het gebouw verder uitgebreid met onder meer een aparte revalidatie-afdeling. In januari 2015 zal het nieuwe VSO-gebouw opgeleverd worden.

Onze missie

 • het geven van onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding aan leerlingen met een chronische ziekte of lichamelijke of meervoudige handicap, al dan niet in combinatie met andere functionele beperkingen
 • gelegenheid bieden aan leerlingen om zich via arbeidsoriëntatie te bekwamen in diverse werkzaamheden, waardoor zij op termijn kunnen deelnemen aan het (begeleid) arbeidsproces
 • het verzorgen van ambulante begeleiding van leerlingen in het (speciale) basis- en voortgezet onderwijs
 • het realiseren van een flexibele onderwijsinrichting
 • het zeker stellen en vergroten van de kwaliteit van het onderwijs zoals dat door de school gegeven wordt

Onze Visie

 • Elk kind heeft recht op onderwijs.
 • Elk kind moet via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kunnen verwerven die het nodig heeft om een zo zelfstandig mogelijk, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.
 • Elk kind heeft het recht een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving te bereiken.
 • Elk kind heeft het recht op een zo groot mogelijke mate van zelfbepaling.
 • Elk kind heeft het recht zich een reëel en positief zelfbeeld eigen te maken.
 • Elk kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden.

Onze Uitgangspunten

 • Elk kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Het kind staat centraal binnen de school.
 • Er wordt op orthodidactische wijze gewerkt aan de gehele ontwikkeling van het kind in een positief pedagogisch klimaat, waarin uitgegaan wordt van de ind. mogelijkheden van elk kind.
 • Er wordt gestreefd om de leerling op cognitief, motorisch, sociaal- emotioneel en praktisch gebied zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
 • Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen, die er in onze samenleving bestaan.
 • De leerling moet uiteindelijk zo zelfstandig en verantwoordelijk mogelijk functioneren in de maatschappij.

Vragen of contact opnemen?

Bekijk onze contactgegevens, locatie of neem direct contact met ons op!

Begin met typen en druk op enter om te zoeken