LECSO_KSO_320px

Mytylschool Roosendaal

Elk kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden

logo MR _2023
bravis_logo_s
VV
BlauweVogel

Elk kind heeft ontwikkelings mogelijkheden

BlauweVogel

Het kind staat centraal binnen de school

BlauweVogel

Er wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de leerling

BlauweVogel

Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan

BlauweVogel

De leerling moet uiteindelijk zo zelfstandig en verantwoordelijk mogelijk functioneren in de maatschappij

BlauweVogel

Er wordt op orthodidactische wijze gewerkt aan de gehele ontwikkeling van het kind in een positief pedagogisch klimaat

Lees hier ons magazine Trots!

Sportieve clinics voor leerlingen

Waarom de Mytylschool Roosendaal het leerlingvervoer zelf organiseert?

Nieuwe directeur-bestuurder Mytylschool Roosendaal

Onze missie

 • Het geven van onderwijs, opvoeding en pedagogische begeleiding aan leerlingen met een chronische ziekte of lichamelijke of meervoudige handicap, al dan niet in combinatie met andere functionele beperkingen
 • Gelegenheid bieden aan leerlingen om zich via arbeidsoriëntatie te bekwamen in diverse werkzaamheden, waardoor zij op termijn kunnen deelnemen aan het (begeleid) arbeidsproces
 • Het verzorgen van ambulante begeleiding van leerlingen in het (speciale) basis- en voortgezet onderwijs
 • Het realiseren van een flexibele onderwijsinrichting
 • Het zeker stellen en vergroten van de kwaliteit van het onderwijs zoals dat door de school gegeven wordt

Onze visie

 • Elk kind heeft recht op onderwijs.
 • Elk kind moet via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kunnen verwerven die het nodig heeft om een zo zelfstandig mogelijk, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.
 • Elk kind heeft het recht een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving te bereiken.
 • Elk kind heeft het recht op een zo groot mogelijke mate van zelfbepaling.
 • Elk kind heeft het recht zich een reëel en positief zelfbeeld eigen te maken.
 • Elk kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden.

Onze uitgangspunten

 • Elk kind heeft ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Het kind staat centraal binnen de school.
 • Er wordt op orthodidactische wijze gewerkt aan de gehele ontwikkeling van het kind in een positief pedagogisch klimaat, waarin uitgegaan wordt van de ind. mogelijkheden van elk kind.
 • Er wordt gestreefd om de leerling op cognitief, motorisch, sociaal- emotioneel en praktisch gebied zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.
 • Er wordt ruimte geboden aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen, die er in onze samenleving bestaan.
 • De leerling moet uiteindelijk zo zelfstandig en verantwoordelijk mogelijk functioneren in de maatschappij.

Vragen of contact opnemen?

Neem direct contact met ons op via e-mail, telefoon of ons contactformulier.