Afkortingen

AB Ambulante begeleiding

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BaO Basisonderwijs

BOSK Bond Ouders van Spastische Kinderen

CED-groep Centrum Educatieve Dienstverlening(onderwijsbegeleidingsdienst)

CIZ Commissie Indicatie Zorg

CvB Commissie van Begeleiding

EKEP Een kind een plan

ICT Informatie en Communicatie Technologie

KDC Kinder Dag Centrum

KLT Klassenteam

LBP Leer behandel plan

LG Lichamelijk gehandicapt

LGF Leerlinggebonden financiering

LZ Langdurig zieken

EMB Ernstig meervoudig beperkt

MCG Meervoudig Complex Gehandicapt

MG Meervoudig gehandicapt

MKD Medisch Kinder Dagverblijf

MLK Moeilijk Lerende Kinderen

OOR Ontwikkelingsperspectief onderwijs Revalidatie

OPD Orthopedisch dagcentrum

PGB Persoonsgebonden Budget

PTP Persoonlijk Toekomst Plan

PrO Praktijkonderwijs

REC Regionaal Expertise Centrum

SBO Speciaal Basis Onderwijs

SDW Stichting Dag- en Woonvoorziening

SWV Samenwerkingsverband

TLV Toelaatbaarheidsverklaring

VMT Vereniging Mytyl- Tyltylscholen

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs

VO Voortgezet Onderwijs

Wajong Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten

WEC Wet op de Expertise Centra

ZJ Zeer Jeugdigen

ZML Zeer Moeilijk Lerenden

Begin met typen en druk op enter om te zoeken