Organisatie

De school heeft een eigen bestuur, het is een zogenaamde éénpitter. De afgelopen jaren zijn er voor het onderwijs verschillende codes van goed bestuur vastgelegd. Ze zijn door "het veld" opgesteld, de besturenorganisaties, de vakbonden en de organisaties van schoolleiders. In al deze codes kan men dezelfde beginselen terugvinden. Het gaat om duidelijke toedeling van rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, om het afleggen van verantwoording, niet alleen aan de overheid (verticaal), maar ook aan de maatschappelijk omgeving van de organisatie (horizontaal). Het gaat om transparantie van het besturingsproces en deugdelijke bedrijfsvoering. Een belangrijk beginsel is de scheiding van besturen en toezien. Dit beginsel maakt duidelijk dat het besturen niet kan zonder dat er binnen de organisatie is geregeld dat er toezicht wordt gehouden op het bestuur. Vanaf 1 augustus 2009 is het Governancemodel Raad van Toezicht College van Bestuur van kracht.

Gerard Kusters
Directeur
Johan v/d Watering
Teamleider
Marianne v Dorst
Teamleider
Wonneke Brinkmann
Bestuursondersteuner

De Raad van Toezicht van de Mytylschool kent de volgende leden:

  • mw. S. van de Nieuwenhof, voorzitter
  • mw. I. Diepstraten
  • mw. J. Kliphuis
  • dhr. H. Nijskens
  • dhr T. Zopfi

Bestuurder:

Gerard Kusters

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schoolleiding:

  • Gerard Kusters, directeur
  • Marianne van Dorst – Meeuwis, teamleider A en B-groepen, C-groep, VSO
  • Johan van de Watering, teamleider, kleuters, D-groepen

Ter ondersteuning van de schoolleiding

  • Wonneke Brinkmann, bestuursondersteuner