plaatje-oudervereniging

De oudervereniging is opgericht 24 mei 2004. De vereniging stelt zich – gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen – ten doel de samenwerking tussen de ouders, de leiding en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met school te bevorderen. Op verzoek ontvangen de ouders een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging. Hiervoor kan men contact opnemen met de secretaris van de oudervereniging. Alle ouders/verzorgers van kinderen die zijn ingeschreven bij de Mytylschool kunnen lid worden van de oudervereniging. De vereniging kent een algemeen en een dagelijks Bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste elf leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste drie leden.

Op dit moment bestaat het bestuur van de vereniging uit zeven ouders en één personeelslid. Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor het algemeen bestuur van de oudervereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt het algemeen bestuur vastgesteld/gekozen.

Regelmatig komt het algemeen bestuur met de vertegenwoordiger van de school bijeen en bekijkt bij welke activiteiten zij een helpende hand kan bieden, bv. kerstmis, sportdag, schoolreis en laatste schooldag. De contributie wordt gebruikt voor ondersteuning van deze activiteiten.

De vereniging zorgt voor een attentie namens alle ouders voor de kinderen die opgenomen worden in een ziekenhuis of langere tijd ziek thuis zijn. De schoolverlaters krijgen een klein aandenken dat aansluit bij hun interesse.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de jaarvergadering vastgesteld. De geldmiddelen van de vereniging kunnen verder bestaan uit:

  • schenkingen en andere baten;
  • erfstellingen.

Om als vereniging op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs is de oudervereniging aangesloten bij de BOSK. Dit is de vereniging voor motorisch gehandicapten en hun ouders. De BOSK organiseert cursussen en maakt het mogelijk met andere ouderverenigingen van Mytyl- en Tyltylscholen in Nederland contacten te leggen om informatie en ideeën uit te wisselen. Om deze informatie aan de ouders door te geven en om de ontmoeting tussen ouders/verzorgers onderling te stimuleren, organiseert de oudervereniging thema-avonden. Ouders kunnen ook lid worden van verenigingen die zich meer richten op specifieke stoornissen.

Contact: ov@mytylschoolroosendaal.nl

Begin met typen en druk op enter om te zoeken