Onze gezamenlijke missie en visie van onderwijs en revalidatie

Het gedachtegoed ‘één Kind, één Plan (EKEP)’ vormt ons uitgangspunt. Ouders, onderwijs en revalidatie komen samen tot één plan voor de leerling. Dit uitgangspunt is ingegeven om de hulpvraag van kind en ouders te plaatsen in het licht van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de noodzaak om te komen tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

 

In de praktijk betekent dit dat we de begeleiding / behandeling van kinderen op het gebied van onderwijs en revalidatie zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Voor ouders betekent dit dat onderwijs en revalidatie vanaf het begin nauw met elkaar verbonden zijn. Hierbij neemt, zoals in het uitgangspunt naar voren komt, de hulpvraag van het kind een centrale plaats in. Een evenwichtig samenspel tussen het onderwijspersoneel, het revalidatiepersoneel en de ouder is voor de kinderen en jongvolwassenen van de Mytylschool Roosendaal essentieel.

 

Binnen de EKEP-leerlingzorgstructuur kennen we een tweetal trajecten, namelijk:

 1. OOR-traject (eenmalig na plaatsing)
 2. LBP-traject / klassenteam (jaarlijks)

 

HET OOR-TRAJECT

Voor iedere (mogelijk) nieuwe leerling wordt het traject Ontwikkelingsperspectief Onderwijs Revalidatie (OOR) opgestart. Dit traject bestaat uit twee delen, t.w. ‘van oriëntatie tot plaatsing’ en ‘van plaatsing t/m OOR’.

 

Deel 1 ‘Van oriëntatie tot plaatsing’

 • Ouders hebben een oriënterend gesprek met de orthopedagoog van de school. Dit gesprek heeft als doel het verschaffen van informatie over organisatie van het onderwijs, de leerlingzorg, de revalidatie, de toelating tot de school en het geven van een indruk van de school door middel van een rondleiding.
 • Als ouders hun kind aanmelden, worden de benodigde gegevens verzameld om de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. Op basis van de onderwijsbehoeften wordt in de Commissie van Begeleiding (CVB) op school besproken of een leerling kan worden geplaatst.
 • Indien besloten wordt tot plaatsing, wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het samenwerkingsverband (SWV) Passend onderwijs van de regio waarin de leerling woont.
 • Indien een leerling niet bekend is bij de revalidatiearts, zal de leerling opgeroepen worden door de revalidatiearts ter kennismaking.
 • Vervolgens volgt een intakegesprek met de orthopedagoog met als doel het verkrijgen van verdere informatie over nieuwe leerling en het maken van praktische afspraken voor de eerste periode.
 • Tenslotte stelt de orthopedagoog een beginsituatie op, waarin de belangrijkste gegevens van het kind worden opgenomen en waarin de afspraken voor de eerste periode staan vermeld.

 

Deel 2 ‘Van plaatsing t/m OOR’

 • De eerste 10-12 weken worden als observatieperiode gebruikt, zowel binnen de klas als binnen de revalidatie. Het doel hiervan is het in kaart brengen van de mogelijkheden van de leerling op alle gebieden. De eerste twee weken daarvan gelden als wenperiode. In deze twee weken is de leerling alleen in de klas en gaat hij/zij nog niet naar therapie.
 • Na 6 weken heeft de leerkracht de leerling geobserveerd en ingeschaald in de leerlijn op de belangrijkste vakgebieden. De orthopedagoog stelt vervolgens het ‘ontwikkelingsperspectief vanuit onderwijs’ op.
 • In de eerste weken zal de maatschappelijk werker een afspraak maken voor een gesprek / huisbezoek.
 • Als er vragen zijn aan de orthopedagoog, kan de orthopedagoog eventueel aanvullend onderzoek doen in de eerste weken.
 • In de 6e week zullen ouders uitgenodigd worden voor een nadere kennismaking gedurende de gespreksochtend. Hierbij hebben de ouders een gesprek met de onderwijsassistent en een gesprek met de revalidatiemedewerkers (fysiotherapeut, ergotherapeut en de logopedist). Ouders kunnen dan hun hulpvragen stellen. Daarnaast vindt er ook een gesprek plaats met de orthopedagoog over het ‘ontwikkelingsperspectief vanuit onderwijs’.
 • Aan het einde van de observatieperiode zal het ‘concept-OOR’ opgesteld worden door alle betrokkenen rondom de leerling. Het ‘concept OOR’ bestaat uit een ‘ontwikkelingsperspectief vanuit onderwijs’ en een ‘ontwikkelingsperspectief vanuit revalidatie’, wat op elkaar afgestemd is en resulteert in de doelen voor de volgende periode. Dit ‘concept-OOR’ wordt besproken met alle betrokkenen en binnen de Commissie van Begeleiding (CVB), waarna in een gesprek met ouders, revalidatiearts en orthopedagoog het OOR vastgesteld wordt.
 • Ter afsluiting hebben ouders een gesprek met de leerkracht en onderwijsassistent, waarbij ouders geïnformeerd worden over hoe de doelen en afspraken uit het OOR in de klas worden opgepakt.

 

Rol van ouders tijdens het OOR

Tijdens het OOR-traject zijn er drie momenten waarop de aanwezigheid van ouders noodzakelijk is om elkaar te informeren en om te komen tot afstemming en besluitvorming t.a.v. het OOR van uw kind. Te weten:

 • Gespreksochtend;
 • OOR-bespreking;
 • Nabespreking van het OOR-verslag.

 

HET LBP-TRAJECT

Het doel van het Leer Behandel Plan-traject (LBP) is het evalueren van de doelen van de afgelopen periode en het opstellen van ontwikkeldoelen, zowel op het gebied van onderwijs als van revalidatie. Het LBP-traject is een (gemiddeld) zes weken durend traject, dat op een moment gedurende het schooljaar plaatsvindt (tussen schoolweek 5 tot en met 35). Het is een traject dat eenmaal per schooljaar doorlopen wordt.

 

Het LBP-traject bestaat uit verschillende stappen:

 1. Het LBP-traject begint met een gespreksochtend voor ouders. Deze ochtend bestaat uit korte gesprekken met de (indien betrokken) fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist, een gesprek met maatschappelijk werker, een gesprek met een onderwijsassistent en een spreekuur bij de revalidatiearts. Ouders hebben tijdens deze contacten de mogelijkheid om hulpvragen te formuleren.
 2. Vervolgens wordt er een schriftelijke evaluatie door alle betrokkenen uit onderwijs en revalidatie geschreven in het (concept) LBP-verslag. Dit verslag wordt met alle betrokkenen bij de leerling besproken in de zogenaamde ‘concept- LBP-bespreking’. Vervolgens wordt het (concept) LBP-verslag één week voorafgaand aan de LBP-bespreking naar ouders gestuurd.
 3. De LBP-bespreking vindt plaats met ouders, leerkracht en de onderwijsassistent. Indien er therapie gegeven wordt aan de leerling, sluit ook de revalidatie-arts bij de LBP-bespreking aan. Het doel van deze bespreking is het vaststellen van het LBP voor de komende periode, waarin de onderwijs- en revalidatiedoelen, alsmede het ontwikkelperspectief wordt opgenomen.
 4. Binnen een week na de LBP-bespreking ontvangen ouders een schriftelijke terugkoppeling van het LBP-verslag. Na accordering van ouders, is het LBP-verslag definitief en kunnen de afspraken en acties worden uitgevoerd, evenals de uitwerking van het multidisciplinair plan van aanpak door de betreffende persoon die daarvoor verantwoordelijk is gesteld.

 

Tussentijds kan het zo zijn dat de gemaakte afspraken in het LBP bijgesteld moeten worden. Als dat zo is, kan er via de orthopedagoog of de revalidatiearts een extra LBP-bespreking aangevraagd worden. De orthopedagoog of de revalidatiearts zal deze vraag dan eerst in de CvB bespreken.

 

Rol van ouders tijdens het LBP

Tijdens het LBP-traject zijn er twee momenten waarop de aanwezigheid van ouders noodzakelijk is om elkaar te informeren en om te komen tot afstemming en besluitvorming t.a.v. het LBP van de leerling. Te weten:

 

 • Gespreksochtend
 • LBP-bespreking

 

Klassenteam

Zodra het OOR of LBP is vastgesteld, wordt de voortgang van de ontwikkeling van een leerling geëvalueerd in een ‘klassenteam’bespreking (KLT) tot aan een volgend LBP-traject. Indien nodig, worden de doelen en/of de begeleiding nader afgestemd of worden er aanvullende afspraken gemaakt als er knelpunten zijn. Bij een KLT zijn altijd alle bij de groep betrokken medewerkers aanwezig. De orthopedagoog en de maatschappelijk werker kunnen op afroep aanwezig zijn. Het KLT vindt twee of drie maal per jaar plaats. Ongeveer een halfjaar na het LBP, volgt er een oudergesprek na een KLT, waarin de voortgang m.b.t. de acties en doelen van de leerling besproken wordt.

Vragen of contact opnemen?

Neem direct contact met ons op via e-mail, telefoon of ons contactformulier.